Cursus Reanimatie+AED

Datum: 2019-02-07Tijd: 19:30 - 21:30
Cursus locatie:
Dorpshuis 't Centrum Twijver 66 Venhuizen

Persoonsgegevens

dbHost, $config->dbUser, $config->dbPassword, $config->dbName); $db->connect(); $db->selectDb(); // require 'classes/core.class.php'; // require 'classes/formelement.class.php'; define('REQUIRED', true); define('NOT_REQUIRED', false); $errs = array(); $errs_html = ''; $ok_html = ''; $form_style = ''; /* hier sleutel je eigenlijk je hele formulier in elkaar je prakt al je formulierelementen in deze array volgorde van de argumenten die je aan de constructor meegeeft: id, naam, type, value, verplicht_veld let op: bij type geef je: - 'checkbox_array' op voor een serie checkboxen. Bij value geef je dan een associatieve array op voor de values en de labelteksten - 'checkbox_array' op voor een serie checkboxen. Bij value zelfde verhaal als hierboven - 'select' op voor een selectbox. Bij value een associatieve array voor de values en de option-teksten bij een type 'submit' geef ik nooit een id en een name op, daarom zijn ze daar false */ $formelements = array( 'salutation' => new FormElement('Aanhef', '', 'salutation', 'salutation', 'select', array( 'Dhr' => 'Dhr', 'Mevr' => 'Mevr' ), REQUIRED), 'firstName' => new FormElement('Voornaam', '', 'firstName', 'firstName', 'text', '', REQUIRED), 'insertion' => new FormElement('Tussenvoegsel', '', 'insertion', 'insertion', 'text', '', NOT_REQUIRED), 'lastName' => new FormElement('Achternaam', '', 'lastName', 'lastName', 'text', '', REQUIRED), 'dateOfBirth' => new FormElement('Geboorte datum', '', 'dateOfBirth', 'dateOfBirth', 'date', '', REQUIRED), 'phoneNumber' => new FormElement('Mobiel nummer', '', 'phoneNumber', 'phoneNumber', 'text', '', REQUIRED), 'eMail' => new FormElement('E-Mail', 'email', 'eMail', 'eMail', 'text', '', REQUIRED), 'street' => new FormElement('Straat', '', 'street', 'street', 'text', '', REQUIRED), 'zipCode' => new FormElement('Postcode', '', 'zipCode', 'zipCode', 'text', '', REQUIRED), 'number' => new FormElement('Huis nummer', '', 'number', 'number', 'text', '', REQUIRED), 'residence' => new FormElement('Woonplaats', '', 'residence', 'residence', 'text', '', REQUIRED), 'workstreet' => new FormElement('Werk Straat', '', 'workstreet', 'workstreet', 'text', '', NOT_REQUIRED), 'workzipcode' => new FormElement('Werk Postcode', '', 'workzipcode', 'workzipcode', 'text', '', NOT_REQUIRED), 'worknumber' => new FormElement('Werk Telefoonnummer', '', 'worknumber', 'worknumber', 'text', '', NOT_REQUIRED), 'workresidence' => new FormElement('Werk Woonplaats', '', 'workresidence', 'workresidence', 'text', '', NOT_REQUIRED), // 'conditions' => new FormElement('Voorwaarden', '', 'conditions', 'conditions', 'checkbox', array( // 'voorwaarden' => 'Ik ben akkoord met de voorwaarden' // ), REQUIRED), 'verzenden' => new FormElement('Verzenden', '', false, false, 'submit', 'Verzenden') ); if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { if (!isset($_POST['eMail']) || !preg_match('/^(?:[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+\.)*[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`\{\|\}\~]+@(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!\.)){0,61}[a-zA-Z0-9_-]?\.)+[a-zA-Z0-9_](?:[a-zA-Z0-9_\-](?!$)){0,61}[a-zA-Z0-9_]?)|(?:\[(?:(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\.){3}(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])\]))$/', $_POST['eMail'])) { array_push($errs, 'Ongeldig email adres!'); } if (!isset($_POST['phoneNumber']) || !preg_match('/^(\+31|0031|0)6\d{8}$/', $_POST['phoneNumber'])) { array_push($errs, 'Ongeldig mobiel telefoonnummer!'); } // kijken of er met het form geklooid is foreach ($_POST as $key => $val) { if (!in_array($key, array_keys($formelements))) { array_push($errs, 'Formulier fout!'); } else { if (is_array($formelements[$key]->getPossibleValues())) { if (is_array($val)) { foreach ($val as $test) { if (!in_array($test, array_keys($formelements[$key]->getPossibleValues()))) { array_push($errs, 'Formulier fout!'); } } } else { if (!empty($val) && !in_array($val, array_keys($formelements[$key]->getPossibleValues()))) { array_push($errs, 'Formulier fout!'); } } } } } foreach ($formelements as $element) { foreach ($element->getErrs() as $err) { array_push($errs, $err); } } if (!empty($errs)) { $errs_html = PHP_EOL . '
'; $errs_html .= '
    '; foreach ($errs as $err) { $errs_html .= '
  1. ' . $err . '
  2. '; } $errs_html .= '
'; } else { $form_style = ' style="display: none;"'; if (isset($_REQUEST['event'])) { $test = $_REQUEST['event']; if (preg_match("/^[0-9]+$/", $_REQUEST["event"])) { $eventId = $_REQUEST["event"]; $participant = new Participant($_POST['salutation'], $_POST['firstName'], $_POST['insertion'], $_POST['lastName'], $_POST['dateOfBirth'], $_POST['street'], $_POST['zipCode'], $_POST['number'], $_POST['residence'], $_POST['phoneNumber'], $_POST['eMail'], $_POST['workstreet'], $_POST['workzipcode'], $_POST['worknumber'], $_POST['workresidence']); $mail = new PHPMailer(); // defaults to using php "mail()" $mail->IsSendmail(); // telling the class to use SendMail transport $body = file_get_contents('email/confirmation.html'); //$body = eregi_replace("[\]", '', $body); $body = str_replace("[title]", $row['1'], $body); $body = str_replace("[date]", $date, $body); $body = str_replace("[timestart]", $timestart, $body); $body = str_replace("[timeuntil]", $timeuntil, $body); $body = str_replace("[description]", $row['4'], $body); $body = str_replace("[salutation]", $_POST['salutation'], $body); $body = str_replace("[firstName]", $_POST['firstName'], $body); $body = str_replace("[insertion]", $_POST['insertion'], $body); $body = str_replace("[lastName]", $_POST['lastName'], $body); $body = str_replace("[dateOfBirth]", $_POST['dateOfBirth'], $body); $body = str_replace("[phoneNumber]", $_POST['phoneNumber'], $body); $body = str_replace("[eMail]", $_POST['eMail'], $body); $body = str_replace("[street]", $_POST['street'], $body); $body = str_replace("[zipCode]", $_POST['zipCode'], $body); $body = str_replace("[number]", $_POST['number'], $body); $body = str_replace("[residence]", $_POST['residence'], $body); $body = str_replace("[workstreet]", $_POST['workstreet'], $body); $body = str_replace("[workzipcode]", $_POST['workzipcode'], $body); $body = str_replace("[worknumber]", $_POST['worknumber'], $body); $body = str_replace("[workresidence]", $_POST['workresidence'], $body); $mail->AddReplyTo("info@aed-drechterland.nl", "AED-Drechterland.nl"); $mail->SetFrom('info@aed-drechterland.nl', 'AED-Drechterland.nl'); $mail->AddAddress($_POST['eMail'], $_POST['firstName'] . " " . $_POST['insertion'] . " " . $_POST['lastName']); $mail->Subject = "AED-Drechterland bevestiging"; $mail->AltBody = "Deze email maakt gebruik van HTML."; // optional, comment out and test $mail->MsgHTML($body); if (!$mail->Send()) { echo "Mail Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { if (!isset($_SESSION)) { session_start(); } $succes = $_REQUEST['event']; foreach ($_POST as $post) { $succes.= $post; } $succes = md5($succes); if (isset($_SESSION['succes']) && $_SESSION['succes'] == $succes) { echo "U heeft zich al aangemeld. De email met uw gegevens is nogmaals verzonden."; } else { $db->save($participant); $participantId = $db->getId(); $eventParticipant = new EventParticipant($eventId, $participantId); $db->save($eventParticipant); echo "

Bedankt voor uw aanmelding

"; echo "Er is een email verzonden naar " . $_POST['eMail']; $_SESSION['succes'] = $succes; } } } else { echo "Ongeldige event"; } } else { echo "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de gegevens."; } } } $db->close(); ?>

* Deze velden zijn verplicht.